Álláslehetőség

Adatkezelési tájékoztató a pályázati anyagok kezeléséről

Tisztelt Pályázó! Tisztelt Leendő Munkatársunk!

Pályázati anyagában, így az önéletrajzában, motivációs levelében megadott személyes adatai kezelésnek megkezdése előtt, továbbá azzal kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

Adatkezelés célja:

A Vállalkozás betöltendő állásra történő jelentkezés, és a kiválasztási eljárásban való részvétel. 

 

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

A kezelt adatok köre:

Név, születéskori név; állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, önéletrajz, motivációs levél, pályázat, valamint egyéb személyes adatok.

 

Személyes adatok tárolásának ideje:

Amennyiben nem a pályázó került kiválasztásra az adott munkakörre, úgy az önéletrajz és további anyagokban szereplő személyes adatait haladéktalanul töröljük.

Amennyiben a pályázó az adatkezelő külön kérésére hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak további, a pályázat benyújtásától számított egy (1) évig történő kezeléséhez, akkor a Vállalkozás azokat tovább kezeli.

Az egy (1) év lejártakor az adatkezelő személyes adatait törli nyilvántartásából.

A hozzájárulást követő további adatkezelés célja: betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelő személyes adatait papíralapon és elektronikus formában egyaránt kezeli.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a pályázati anyagok kezeléséhez az adatkezelő további adatkezelőt, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, adatait sem Magyarországon, sem az Európai Unióba, sem azon kívülre más adatkezelőnek nem továbbítja, és nem adja át. Az adatkezelő nem alkalmaz automatizált adatkezelést és automatizált előszűrést.

Az adatkezelő az interneten található (Facebook, Linkedln, stb.) nyilvános és nem nyilvános adatokat nem keres, nem használ fel és nem is kezel.

A pályázati anyagban megadott személyes adatait kizárólag az adatkezelő vezetői (Vállalkozás vezetője; Üzletvezető) kezelik.

Az adatkezelőhöz megküldött álláspályázatokban, önéletrajzok, motivációs levelekben, ajánlásokban, referencia levelekben, korábbi munkáltatótól kapott írásos értékelésben (Mt. 81. § (1) szereplő személyes adatok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a Vállalkozás kiemelt figyelemmel gondoskodik.  

Elektronikus adatbázisra vonatkozó védelmi intézkedések: Pl.: felhasználónév, jelszó, képernyő lezárás, stb.

Mi ellen véd? Adatok megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, illetéktelen hozzáférés, adatvesztés (törlés, megsemmisülés).

Papíralapú adatbázis védelmére vonatkozó védelmi intézkedések leírása: zárható szekrény

A Pályázó (Érintett) jogai:

Tájékoztatáshoz való jog: jelen tájékoztató is ezt a cél szolgálja, hogy a Pályázó tájékozódjon személyes adatai kezelésének körülményeiről és az Őt megillető jogosultságairól.

Hozzáférés joga: Az adatkezelés során és annak tartama alatt bármikor kérheti.

Kérheti az adatkezelőt, hogy személyes adataiban bekövetkező változások alapján azokat javítsa, helyesbítse

Adathordozhatósághoz való jog: jogosult adattovábbítást kérni

Helyesbítéshez való jog: a pontatlan személyes adatok helyesbítése, az adatkezelés tartama alatt bármikor

Elfeledtetéshez (Törlés) való jog: az adatkezelés során bármikor kérhető személyes adatainak törlését

Amennyiben az adatkezelő külön kérése alapján Ön hozzájárul, hogy személyes adatait a pályázat lezártát követően is kezelje, a törléshez való joga a meghosszabbított időtartamban is bármikor megilleti.

Adatkezelés korlátozása: amennyiben személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, akkor az adatkezelő személyes adatait kizárólag tárolja, egyéb adatkezelés kizárólag az Érintett írásos hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, vagy közérdekből lehetséges.

Jogorvoslat

Amennyiben a Pályázó (Érintett) jogsértést tapasztal az adatkezelő képviselőjéhez – Vincze Jánosné EV; Vincze Attila üzletvezető - fordulhat ügyének kivizsgálása érdekében.

Az adatkezelő képviselője a megkeresésétől számított 30 napon belül a kérelmet elbírálja és a döntésről írásban tájékoztatást ad.

Továbbá jogorvoslatért fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 061/391-1400, Fax: 061/391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu )

 

 

Eljárást kezdeményezhet:

A Vállalkozás, mint adatkezelővel szemben a Gyulai Törvényszéken (5700 Gyula Béke sgt. 38.), de a per megindítható az érintett lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is.

 

Adatkezelő neve és adatai:

Vincze Jánosné EV

Székhely: 5600 Békéscsaba, Tavasz utca 7.

Adószám: 44385145-2-24

Adatkezelés címe: 5600 Békéscsaba, Tavasz utca 7.

Telefonszám: 66/435-419

Fax: 66/463-553

E-mail cím: hargitavendeglo@gmail.com

http://www.hargitavendeglo.hu